ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานกล่าวปิด โครงการสัมมนาวิชาการ นวัตกรรม วิจัย และภาษาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 3rd Academic Seminar: Innovation, Research and English Attain to ASEAN การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแล