ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างการศึกษาเฉพาะด้านสาธารณสุขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3