ดร.พยงค์ เทพอักษร และ Ms. Andrea Guytingo นักศึกษาปริญญาโท จาก School of Public Health มหาวิทยาลัยมิชิเเกน สหรัฐอเมริกาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เเละประเมินความเสี่ยงในการ