ร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2560