ดร.กฤษณา ศิริวิบุลยกิติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อมาเยี่ยมและปรึกษาหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข