ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559  (ครั้งที่ 5/2560)