คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมประเมินความผิดปกติของอาการ WMSDs ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ได้แก่ สมรรถภาพการมองเห็น สมรรถภาพทางกาย การอบรมให้ความรู้ด้านควา