ท่านณรงค์ ด้วงปาน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคใต้ และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อเยี่ยมเยียนและปรึกษาหารือการพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข