ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ "การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายหมออนามัยเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับภาค (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง)"