คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับภาคใต้ (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยประเมินผลโครงการก