นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมวิชาการ "วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพและการกีฬาสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี 2560"