นางสาววรางคณา เปลี่ยนสง่า นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)