ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์และยาสูบ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 โดยมีท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน