เข้าร่วมการประชุมสภาวิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม