ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่