ร่วมพิธีปิดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานตามโครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาคารผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะสังกัดเทศบาลในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมี นายสรนนท์ จิ