ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมทีมวิจัยเพื่อเตรียมการประเมินผลโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย : พัฒนาเครือข่ายทางปัญญาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง) พื้นที่ดำเนินงานภาคเหนือ ในวันที่ 6-7 ม