ร่วมมอบอินทผาลัมแก่ อาจารย์ และบุคลากร ที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในช่วงเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน