ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเเละวิจัย ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดย Ms.Andrea Guytingco นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก School of Public Health, University of Michigan สหรัฐอเมริกา