เลี้ยงต้อนรับ ดร.ธีรยุทธ วระพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560