โครงการ วสส.ตรัง รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวาคม 2555