นายบุญโยค นนท์ธีระรังสี หัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและการรับรองมาตรฐานโรงอาหารของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหว