ร่วมรับประทานอาหารพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ Ms.Andrea Guytingco นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก School of Public Health, University of Michigan สหรัฐอเมริกาในโอกาสที่ Ms.Andrea Guytingco เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเเละการวิจัย ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง  วิทยาลัยการ