ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปี 2560