เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ของชุมชนบ้านควนธานีเพื่อเข้ารับการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ