ร่วมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศรอบพื้นที่  ร่วมกับคณะกรรมการประเมินนำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการ