ร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา SCPH TRANG "กิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่" นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน การนี้ นา