ร่วมติดตามการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการประเมิน นำโดยนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ