ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาและการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560