ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560