ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกคนดี ศรีสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 ประจำปี 2560