ร้าน มอ.ออ. copy & internet เข้าพบ ผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อเข้ามาติดต่อดูพื้นที่ตั้งร้าน เพื่ออำนวยความสะดวก เกี่ยวกับการถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ปริ๊นงาน  เคลือบบัตร ฯลฯ