คุณชัยนาถ กาญจนะ ผู้ช่วยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดตรัง และคณะ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อเข้ามาตรวจสอบระบบโทรศัพท์ภายในวิทยาลัย เพื่อแก้ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป