ตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง เข้าพบนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่  ในโอกาสศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขอำเภอเมือง คลองท่อม เหนือคลอง อ่าวลึก และปลายพระยา ในการนี