อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560