ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายหมออนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้วิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพหมออนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน (อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และโรคเ