ดร. ภญ. สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)