ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะและสถาบัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)