ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2560