ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร (MOU) เครือข่ายฯ TrangUnet ครั้งที่ 2