ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรับฟังรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการชำระหนี้ ตามมาตรการจูงใจในการชำระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา