ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตรัง เป็นประธาน