คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (มาตราฐานอาชีวศึกษา) เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)