ร่วมพิธีมอบรถโดยสารปลดระวางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส่งมอบให้กับ"มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 25 หน่วยงาน" การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นตัวแทนวิทย