เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั พ.ศ.2560" โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธาน