ประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการประเมินคุณภาพแบบไขว้สายงาน ปีการศึกษา 2559