ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข