ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับคุณทองขาล กันหาจันทร์ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติตรัง คุณณัฐนนท์ โพธิเมธานนท์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง คุณลือพงษ์ อ๋องเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังวิสาห