ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2559  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตร