คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"สำหรับผู้ปฎิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 3